Mer om elavtal

För att din bostad ska få el måste du teckna två avtal. Ett  elnätsavtal med företaget som äger elnätet som ditt hus är anslutet till. Och ett elavtal med det elhandelsföretag du vill köpa elen av.  Vi erbjuder två olika avtalsformer för ditt elhandelsavtal.

I de fall du som kund inte har tecknat ett elavtal har branschen enats om en alternativ lösning. Alla elnätsföretag har därför ett elhandelsföretag till vilket de anvisar kunder som inte själva tecknat ett elavtal efter inflyttning.

 

Inom Höganäs kommun är Höganäs Energi Handel AB anvisad leverantör till elnätsägaren Höganäs Energi.

 

För samtliga elavtal gäller 30 dagars uppsägningstid samt våra allmänna avtalsvillkor. För anvisat pris gäller även våra särskilda avtalsvillkor.

Rörligt pris

Flexibilitet och ett pris som alltid anpassar sig efter marknaden.

 

Med ett rörligt elavtal sätts priset utifrån den aktuella kursen på elmarknaden. Det är oftast långsiktigt lönsamt och har historiskt sett gett det bästa priset över tid.

 

Avtal med rörligt pris är löpande med 30 dagars uppsägningstid. 

Priset förändras varje månad och består av ett inköpspris, ett påslag och en fast årsavgift. Dessutom tillkommer vid var tid gällande moms.

Anvisat pris

Tilldelas dig som inte tecknat ett elavtal efter att du flyttade in.

 

Du är fri att när som helst byta till en annan avtalsform eller elleverantör. Vi rekommenderar dig att teckna ett annat avtal för att sänka dina elkostnader jämfört med kostnaden för ett anvisad avtal.

 

Det anvisade avtalet har 14 dagars uppsägningstid. Priset förändrar sig varje månad och består av inköpspris, ett påslag och en fast årsavgift. Det tillkommer också vid var tid gällande moms.

 

 

Så är elpriset uppbyggt

Att jämföra elpriser är inte helt enkelt. Det räcker inte att enbart titta på spotpriset. Man behöver även ta hänsyn till påslag, elcertifikat och årsavgift. Tillsammans avgör dessa faktorer det slutliga priset. Nedan visar vi dig hur du gör en rättvis jämförelse av elavtal med rörligt pris.

Förklaring av rörligt elpris

När du jämför olika elavtal med rörligt pris är det förutom spotpris tre faktorer som påverkar ditt totala pris; elhandelsbolagets påslag, priset för elcertifikatet och årsavgiften. Elhandelsbolag justerar vanligtvis kostnaden för elcertifikatet regelbundet och det vara lika avgörande som påslaget för ditt slutgiltiga pris.

 

För att få en korrekt prisjämförelse mellan elhandelsföretag behöver du alltså aktuellt elpris  för att se ditt totala rörliga månadspris. Här följer ett exempel:

 

Exempel på spotpris 39,0 öre
Elcertifikat 1,1 öre
Påslag 3,9 öre
Elpris exkl. moms 45,9 öre
Moms 25% 11,5 öre
Elpris inkl. moms       57,4 öre

 

Utöver priset per kWh ska du även jämföra årsavgiften. Vissa elhandelsbolag kallar den exempelvis för förvaltningsavgift, månadsavgift eller administrativ avgift. Vår årsavgift är 360 kr inkl. moms vilket motsvarar 30 kr per månad. 

Vill du ha hjälp med att jämföra elavtal?

Ring oss på 042 - 33 74 00 så hjälper vi dig att jämföra vårt aktuella pris med andra erbjudanden. Efter att du fått en rättvis bedömning är det sedan upp till dig att välja leverantör. 

 

Energiföretagens hemsida kan du läsa mer om  elprisets uppbyggnad.

Ordlista

Elpris
Kan du själv påverka genom att välja elhandelsföretag och avtalsform

 

Elnätsavgift

Avser överföring av elen och betalas till elnätsföretagen som äger elnätet du är ansluten till.

 

Energiskatt

Från den 1 januari 2018 tas elskatten ut av ditt elnätsföretag. Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket. ​

 

Moms 25%

Regleras av staten och läggs även på energiskatten.

Ursprungsmärkning

Sedan 1 juli 2013 ska elhandlare visa på fakturan och på hemsidan hur den el som kunderna köper är producerad - så kallad ursprungsmärkning. Höganäs Energi Handel AB säljer enbart förnybar energi från bio-, sol-, vind- och vattenkraft.

Miljöpåverkan 2021

Koldioxidutsläpp (g/kWh): 0,000

Kärnbränsleavfall (g/kWh): 0,000

 

Det innebär att vi varken släpper ut koldioxid eller använder kärnbränsleavfall för att producera den el du köper av oss. All el från oss - 100 procent - kommer från förnybara energikällor (sol, vind, vatten och bio).

 

Hos Energimarknadsinspektionen kan du läsa mer om gällande regelverk kring ursprungsmärkning.

 

Elcertifikat

Elcertifikaten ska öka mängden el som produceras med hjälp av förnybara energikällor.

Efter ett riksdagsbeslut 2003 infördes elcertifikat. Det är ett obligatoriskt ekonomiskt stöd för att stimulera och öka andelen förnybar energiproduktion - exempelvis sol, vind, vattenkraft, vågenergi, geotermi och biobränsle - i Sverige. 

 

Det företag som producerar el med förnybara energikällor tilldelas elcertifikat. Dessa kan köpas och säljas på en konkurrensutsatt marknad. Som elanvändare måste du köpa in elcertifikat motsvarande en viss kvot av din elanvändning.

 

Vi hanterar din kvotplikt

Enligt lagen är det elhandelsföretaget som ansvarar för hanteringen av sina kunders elcertifikat. Vi på Höganäs Energi sköter därför allt det praktiska med att rapportera våra kunders elanvändning till Energimyndigheten, köp av elcertifikat samt ser till att certifikatkontot innehåller rätt antal elcertifikat. Det är för detta du som kund betalar en avgift för elcertifikat.

 

Priset för elcertifikat

Avgiften för elcertifikat tillkommer på elpriset. I avgiften ingår kostnaden för inköp av elcertifikat samt våra administrativa kostnader. Varje elhandelsföretag sätter sin elcertifikatsavgift själv och därför kan små skillnader förekomma mellan företagen.

 

Om du har ett rörligt elpris tillkommer elcertifikatsavgiften. Vid fast pris ingår elcertifikatsavgiften i priset då den är bunden under avtalsperioden på samma sätt som elpriset.

Sveriges elområden

Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige.

 

Elområdena kan ha olika priser - elområdespriser - vid olika tillfällen. Elpriserna kommer alltså att variera mellan områdena och vid olika tidpunkter.

 

Beslutet om att införa elområden är en lösning i linje med EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad, som också ska ge ett starkare elnät.

 

Texten är hämtad från www.svenskenergi.se