Vad är det som händer med elpriserna?

Det skrivs och debatteras om elpriser i både tidningar och på TV. Priserna går både upp och ner, och det pratas om spotpris och vilken tid på dygnet det är lönsamt att köra tvättmaskinen och ladda bilen. Vad är det egentligen som händer? Vad är konsekvenserna för dig som kund och hur kan det bli framöver?

 

 Uppdaterad 2022-07-07

Vilka delar ingår i elpriset?

Elpriserna har gått uppåt och uppåt de senaste året och så höga som månadspriserna är idag, har de inte varit förut. Trots att elen enstaka timmar nästan har varit gratis, så har medelpriset per månad, bara ökat.

För att förstå varför detta händer, måste vi titta på hur elpriset är uppbyggt.

  

Elpriset från Höganäs Energi Handel består av följande delar:

  1. Spotpris – det faktiska elpriset.
  2. Elcertifikat – certifikat för att främja utbyggnaden av förnybar elproduktion.
  3. Ursprungsgarantier – certifikat så att den förbrukade elen som säljs av Höganäs Energi Handel är förnybar.
  4. Balans/myndighetsavgifter – Svenska Kraftnät, reservkraft och överföringar.
  5. Påslag – täcker fakturering och annan administration.
  6. Moms – 25 % moms.
  7. Årsavgift – en fast summa per år om 360 kr delad per månad.

 

Elcertifikat, ursprungsgarantier, balans/myndighetsavgifter och påslag är fasta variabler som tillsammans utgör 5 öre/kWh. Årsavgiften är ett fast belopp på 360 kr/år som blir i genomsnitt 30 kr/månad och momssatsen är 25%. 

 

Spotpriset är det inköpspris som Höganäs Energi Handel betalar för elen, d.v.s. börspriset på elbörsen Nord Pool. Det betyder att när spotpriset ökar, ökar också priset på den el som vi säljer vidare till kund. Det är alltså inte Höganäs Energi Handel AB som höjer priserna utan priset blir dyrare för alla.  

Hur bestäms elpriset? 

Priset på el styrs utifrån utbud och efterfrågan.

 

Utbudet är all den el som produceras. Den kan produceras med vindkraft, solkraft, vattenkraft, biogasanläggningar och kärnkraft för att nämna några.

 

Efterfrågan är behovet för energi, d.v.s. förbrukningen av el vid varje enskild timme. Behovet ökar över vinterhalvåret då vi behöver mer värme om vi jämför med vår och sommar. När behovet ökar måste också utbudet (produktionen) ökas för att hålla balans mellan utbud och efterfrågan.

 

I Sverige sker mycket av energiproduktionen i de norra delarna av landet, det är där de största vattenkraftanläggningarna ligger. Tillsammans med kärnkraftsanläggningarna kallas denna produktion baskraft eller balanskraft. Det är den typen som energibolagen snabbt själva kan reglera efter behovet (efterfrågan) i systemet. I de södra delarna av Sverige har vi vind- och solcellsanläggningar, så kallad toppkraft, d.v.s. sådan el som energibolagen inte lika enkelt kan styra över. När inte solen skiner eller vinden blåser kommer helt enkelt ingen el alls.

 

Elproduktionen ska därefter förflyttas runt om i landet. Den största delen av Sveriges elförbrukning sker i de södra delarna, och då kommer begreppet överföringskapacitet in. Förmågan att förflytta elen från norr till söder.

 

Alla nordiska länder handlar el på en gemensam elbörs som heter Nord Pool. Det betyder att produktionen och efterfrågan i våra grannländer därmed också påverkar våra elpriser.

 

Vårt elsystem är även sammankopplat med Tyskland, Baltikum och Polen. Det innebär att deras produktion och efterfrågan också påverkar elpriset i främst de södra delarna av Sverige då vi också importerar el från dem till Norden.  

 

Varför stiger elpriserna nu?

Från förra sommaren och fram tills nu har elpriserna stigit jämt. I början på 2022 gick priserna något ner, men Rysslands invasion i Ukraina fick igen priserna att stiga. Det är flera orsaker till att priserna har stigit och fortfarande är höga.

 

Vädret är en förklarning. Den torra sommaren förra året medförde att vattenmagasinen vid ingången till hösten hade mindre vatten än vad de brukar ha den tid på året, och det producerades därmed mindre vattenkraft. I september och oktober regnade det mer än tidigare år, och därmed fylldes vattenmagasinen och det har kunnat produceras mer vattenkraft igen. När kylan kommer blir det svårare att producera el med vattenkraft, och det var kallt i de norra delarna av landet på slutet av 2021. Under våren har det periodvis varit väldigt tort, och det har gjort att vattenmagasinen inte har fått den tillförsel av vatten som de brukar få. 

 

I början på hösten blåste det mindre än vanligt och det medförde mindre vindkraft. Trots at det periodvis blåste rejält senare på hösten, stillnade vinden mot slutet på året. Detta gör att vinkraftproduktionen har varit varierande. Under våren har det också blåst bra och vindkraftsproduktionen har över lag varit god. 

Överföringskapaciteten från norr till söder är tidvis ansträngd och det gör att det är större prisskillnader inom Sverige nu än tidigare. Elpriset är mycket högre i Skåne än i Norrland.

 

De svenska kärnkraftverken har periodvis varit helt eller delvis stängda på grund av underhåll, och därmed har det producerats mindre el i reaktorerna.

 

Priserna i Europa på gas- och kolkraft är väldigt höga, och det påverkar också elpriset i Sverige. Fossila energikällor leder till att det måste betalas för utsläppsrätter av koldioxid, och när det är ökad aktivitet i länder som använder gas- och kolkraft, stiger elpriset. Sverige är en del av den europeiska marknaden, och därmed påverkas också elpriset i Sverige när det blir högre priser i Europa. Kriget i Ukraina och oroligheterna kring rysk gas gör också sitt till att priserna i Europa stiger. 

 

Den totala efterfrågan på el ökar i Sverige. Detta balanseras genom större produktion av primärt vatten-, vind-och kärnkraft. När dessa större produktionskällor har varierande leverans, och att de andra faktorerna som överföring av el från norr till söder också spelar in, så blir det svängningar i elpriset

Vad kan du som kund göra? 

Som kund kan du påverka priset genom att se över din förbrukning.

 

Priset per kWh kan du inte göra så mycket åt, det är den totala förbrukningen som kommer påverka storleken på dina elräkningar framöver.

 

Att hålla lagom rumstemperatur och sänka inomhustemperaturen med en grad ger t.ex. fem procent minskad energianvändning. Höganäs Energi har flera förslag på energispartips på hemsidan.

 

Alla varken kan eller vill sänka sin elförbrukning, och då är det viktigt att ta höjd för ökade kostnader och se till att ha en buffert för, som i detta fall, oförutsedda utgifter.

 

Så länge du har månadsmedelpris (avtal med rörligt månadspris) eller ett fast pris/kWh (avtal med fastpris) är det din totala förbrukning per månad som påverkar din elkostnad. Om du i framtiden väljer elavtal med timpris får du en större möjlighet att styra din förbrukning till timmar då priset per kWh är lägre. Samtidigt tar du då också risken för långt högre kostnader om du måste förbruka el på timmar där elpriset är väldigt högt.

Hur blir elpriset framöver? 

Det pågår diskussioner på riksdagsnivå om elpriserna och tillgång på energi över lag. Höganäs Energi och andra energibolag har också gett inspel och vår syn på saken. Detta lär dock inte ge ändringar i elpriserna här och nu.

 

Prognoserna som bland annat Energimarknadsbyrån utgår från, säger att det finnas en finns en risk för att elpriserna fortsatt kommer vara på en hög nivå. Elpriserna kommer att svänga mer och oftare, och det blir större prisskillnad mellan norra och södra Sverige.