Producera din egen el

Mikroproduktion

Allt fler blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten. För det överskott som din mikroproduktionsanläggning levererar ut på elnätet utöver din förbrukning betalar Höganäs Energi en nätersättning. Kraven för mikroproduktion är att anläggningen har en mätarsäkring på högst 63A och en effekt på max 43,5 kW.

Anmälan till oss

  1. Kontakta en behörig installatör.
  2. Fyll i blanketten Anmälan av produktionsanläggning.
  3. Elinstallatören gör en föranmälan till Höganäs Energi via Elsmart.
  4. Höganäs Energi skickar en offert till dig om ändrat nätanslutning krävs.
  5. Höganäs Energi skickar ett installationsmedgivande till elinstallatören.
  6. Elinstallatören installerar din produktionsanläggning och gör sedan en färdiganmälan till Höganäs Energi.
  7. Höganäs Energi byter din elmätare och därefter kan du starta din mikroproduktion.

Teckna elavtal

Vill du sälja din överproduktion måste du teckna elavtal för din mikroproduktionsanläggning. Elavtal tecknar du med valfri elhandelsleverantör. De flesta elhandelsleverantörer kräver att du är elhandelskund och köper el från de, för att du också ska kunna sälja el tillbaka till leverantören. 

Avgift och ersättning vid mikroproduktion

Vi betalar ut en ersättning för den nätnytta som du bidrar med när din produktionsanläggning levererar ut el till vårt elnät. Nätnyttan kan sammanfattas som minskade kostnader i elnätet tack vare din lokala elproduktion.

 

Nätnyttan mäts per timme och betalas ut på årsbasis i början av nästkommande år. Om du förbrukar mindre el än vad du matar ut på elnätet under ett kalenderår blir du en nettoproducent och då tillkommer en avgift för mätkostnaden.

Läs mer om mikroproduktion här.

 

Elnätsabonnemang
Avgift för mätkostnad Ersättning för nätnytta
Mikroproducent - Förbrukar mer el än som matas ut på elnätet under ett kalenderår. 0 kr 5 öre/kWh exkl. moms.
Nettoproducent - Förbrukar mindre el än som matas ut på elnätet under ett kalenderår. 2 500 kr inkl. moms. 5 öre/kWh exkl. moms.

 

 

Ersättning från Höganäs Energi Handel AB

Kunder som har elhandelsavtal med Höganäs Energi Handel AB kan sälja sin överproduktion till oss.

 

Ersättning för levererad el som matats ut till nätet per timme, samt rapporterad av nätägaren, är Spotpris - 2 öre/kWh exkl. moms. 

 

Ersättning till säljaren för levererad el bestäms månadsvis och beräknas utifrån den gångna kalendermånadens volymvägda pris från Skellefteå Kraft AB, också kallad spotpris.
Avdraget på 2 öre per kWh inkluderar balanskostnad samt avgifter till Svenska Kraftnät.

Hur lämpar sig ditt tak för solceller?

Höganäs kommun har tagit fram en solkarta som visar vilka tak som har bra potential för solinstrålning och som därför kan vara lämpliga att installera solceller på. Solkartan är ett hjälpmedel för dig som är fastighetsägare i Höganäs kommun att bedöma hur stor del av takets yta som är optimal för solceller. Gå till Solkartan

Vindbrukskollen

Vindbrukskollen är en nationell karttjänst som visar Sveriges planerade och byggda vindkraftverk. Den underhålls av Länsstyrelserna.