Mikroproduktion

Bli mikroproducent och producera din egen el

Allt fler blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten. För det överskott som din mikroproduktionsanläggning levererar ut på elnätet utöver din förbrukning, betalar Höganäs Energi en nätersättning. Kraven för mikroproduktion är att anläggningen har en mätarsäkring på högst 63A och en effekt på max 43,5 kW.

Anmälan till oss

  1. Kontakta en behörig installatör.
  2. Fyll i blanketten Anmälan av produktionsanläggning.
  3. Elinstallatören gör en föranmälan till Höganäs Energi via Elsmart.
  4. Höganäs Energi skickar en offert till dig om ändrat nätanslutning krävs.
  5. Höganäs Energi skickar ett installationsmedgivande till elinstallatören.
  6. Elinstallatören installerar din produktionsanläggning.
  7. Elinstallatören gör en färdiganmälan till Höganäs Energi.
  8. Din mikroproduktion kan starta.

Sälj din överproduktion - teckna elavtal

Vill du sälja din överproduktion måste du teckna elavtal för din mikroproduktionsanläggning. Elavtal tecknar du med valfri elhandelsleverantör.  De flesta elhandelsleverantörer kräver att du är elhandelskund och köper el från de, för att du också ska kunna sälja el tillbaka till leverantören.
Höganäs Energi Handel AB är en av Sveriges ca 130 elhandelsleverantörer.

Avgift och ersättning vid mikroproduktion

Höganäs Energi betalar ut en ersättning för den nätnytta som du bidrar med när din produktionsanläggning levererar ut el till vårt elnät. Nätnyttan kan sammanfattas som minskade kostnader i elnätet tack vare din lokala elproduktion.

 

Nätnyttan mäts per timme och betalas ut på årsbasis i början av nästkommande år. Om du förbrukar mindre el än vad du matar ut på elnätet under ett kalenderår blir du en nettoproducent och då tillkommer en avgift för mätkostnaden.

Läs mer i broschyren om mikroproduktion

Elnätsabonnemang
Avgift för mätkostnad Ersättning för nätnytta
Mikroproducent - Förbrukar mer el än som matas ut på elnätet under ett kalenderår. 0 kr 5 öre/kWh exkl. moms.
Nettoproducent - Förbrukar mindre el än som matas ut på elnätet under ett kalenderår. 2 500 kr inkl. moms. 5 öre/kWh exkl. moms.

Ersättning från Höganäs Energi Handel AB

Kunder som har elhandelsavtal med Höganäs Energi Handel AB kan sälja sin överproduktion till oss.

Det är fler och fler som har vindkraftverk eller solcellsanläggningar, och Höganäs Energi Handel vill premiera de som bidrar med hållbar energiproduktion. 

 

Ersättningsnivåerna varierar beroende på om producenten har köpt sin solcellsanläggning från Höganäs Energi Handel, eller om den är köpt från en annan leverantör. 

 

Ersättning för levererad el som matats ut till nätet per timme, samt rapporterad av nätägaren 
El som kommer från solcellsanläggning levererad av Höganäs Energi Handel. Spotpris + 10 öre/kWh ex. moms* 
El som kommer från solcellsanläggning och/eller vindkraftsanläggning, ej levererad av Höganäs Energi Handel.  Spotpris - 2 öre/kWh ex. moms**

  

Ersättning för levererad el bestäms månadsvis och beräknas utifrån den gångna kalendermånadens volymvägda pris från Skellefteå Kraft AB, också kallad spotpris. 
Det rörliga elpriset från Höganäs Energi Handel består av spotpris + ett påslag på 3,9 öre/kWh och elcertifikat på 1,1 öre/kWh.

Spotpris är rörligt pris - 5 öre/kWh. 

* Tillägget på 10 öre per kWh gäller i upp till 36 månader, förutsatt att producenten är elhandelskund hos Höganäs Energi Handel. 

**Avdraget på 2 öre per kWh inkluderar balanskostnad samt avgifter till Svenska Kraftnät.

Vindbrukskollen

Vindbrukskollen är en nationell karttjänst som visar Sveriges planerade och byggda vindkraftverk. Den underhålls av Länsstyrelserna.