Övervakningsplan

Enligt 3 kap 17§ Ellagen är alla elnätsföretag skyldiga att upprätta en övervakningsplan. Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa att elnätsföretaget agerar objektivt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden.

Elnätsföretaget är skyldigt att varje år upprätta en årlig rapport. Denna rapport ska ges in till Energimarknadsinspektionen och i samband med detta även offentliggöras.

 

Läs rapporten Övervakningsplan rapport 2022.