Nyanslutning eller utökning

Samtliga priser är exklusive moms.
Avståndet avser fågelvägen till närmaste anslutningspunkt.

 

 

Priser från den 1 januari 2022

  < 200m 200 - 600m 601 - 1200m 1201 - 1800m
16 - 25 A 30 500 kr 30 500 kr + 262 kr/m 135 300 kr + 640 kr/m 519 300 kr + 389 kr/m
35 A 35 500 kr Offert Offert Offert
50 A 41 700 kr Offert Offert Offert
63 A 48 600 kr Offert Offert Offert

 

Abonnemangshöjning

Exempel

Du vill öka från 25 A till 35 A. Avståndet till närmaste station är 163 meter. Kostnaden blir 35 500 kr - 30 500 kr = 5 000 kr. 

Tillfällig elansluting

En tillfällig anslutning används exempelvis vid tivoli, cirkus, idrottsevenemang och anläggningsentreprenader. Den tillämpas även som byggkraftsanslutning under uppförandetiden för exempelvis en villa.

När byggnationen är avslutad ersätts den tillfälliga anslutningen med en permanent anslutning enligt gällande villkor. 

 

Anslutningsavgiften skall täcka utbyggnadskostnader, raseringskostnader samt kostnader för till- och frånkoppling. Anslutningspunkt definieras som "invid kabelskåp eller transformator". En tillfällig anläggning kan aldrig bli en permanent anläggning och tillhandahålls i max två år. 

 

Prislista för tillfälliga anslutningar

Samtliga priser är exklusive moms. 

16 - 25 A 2 540 kr
35 - 63 A 3 830 kr
80 - 100 A 5 960 kr
125 A 7 340 kr
160 A 9 260 kr
200 A 11 380 kr

 

Här hittar du anslutningspriserna som gäller från 2022-01-01.

Beställarens ansvar

Beställning av servis sker genom att en behörig installatör anmäler anslutningen via en servisrekvisition. Kunden bekostar och ombesörjer grävning och förläggning av tomrör inom fastigheten. Elinstallatören är ansvarig för att detta sker enligt vår anvisning. Vi anvisar förläggningsrätt och rörtyp till installatören. Skriftlig beställning av anslutning från kund skall ske före vi ansluter fastigheten/byggcentral. I de fall beställaren, installatören eller dennes ombud inte fullgjort sina åtaganden i samband med anslutningen, har Höganäs Energi rätt att debitera beställaren för uppkomna merkostnader. 

Höganäs Energis ansvar

Höganäs Energi är nätägaren och ombesörjer att kapacitet finns för anslutningen i elnätet och eventuella förstärkningsarbeten. Nätägaren ombesörjer och bekostar allt arbete utanför tomtgränsen och entreprenadområdet. Avgiftstillägg sker med merkostnaden som orsakas av markarbete under tjälperiod. Extra kostnader kan uppstå på grund av att kunden inte gjort sin del av arbetet i tid.