Nyanslutning eller utökning

Samtliga priser är exklusive moms.
Avståndet avser fågelvägen till närmaste anslutningspunkt.

 

  < 200m 200 - 600m 601 - 1200m 1201 - 1800m
16 - 25 A 30 000 kr 30 000 kr + 257 kr/m 132 800 kr + 594 kr/m 489 200 kr + 594 kr/m
35 A 34 900 kr Offert Offert Offert
50 A 41 000 kr Offert Offert Offert
63 A 47 900 kr Offert Offert Offert

 

 

Abonnemangshöjning

Exempel

Du vill öka från 25 A till 35 A. Avståndet till närmaste station är 163 meter. Kostnader blir 34 900 kr - 30 000 kr = 4 900 kr. 

Tillfällig elansluting

En tillfällig anslutning används exempelvis vid tivoli, cirkus, idrottsevenemang och anläggningsentreprenader. Den tillämpas även som byggkraftsanslutning under uppförandetiden för exempelvis en villa.

När byggnationen är avslutad ersätts den tillfälliga anslutningen med en permanent anslutning enligt gällande villkor. 

 

Anslutningsavgiften skall täcka utbyggnadskostnader, raseringskostnader samt kostnader för till- och frånkoppling. Anslutningspunkt definieras som "invid kabelskåp eller transformator". En tillfällig anläggning kan aldrig bli en permanent anläggning och tillhandahålls i max två år. 

 

Prislista för tillfälliga anslutningar

Samtliga priser är exklusive moms. 

16 - 25 A 2 540 kr
35 - 63 A 3 830 kr
80 - 100 A 5 960 kr
125 A 7 340 kr
160 A 9 260 kr
200 A 11 380 kr

Här hittar du anslutningspriserna som gäller från och med 2021-01-01.

Beställarens åtagande

Beställning av servis sker genom att en behörig installatör anmäler anslutningen via en servisrekvisition. Kunden bekostar och ombesörjer grävning och förläggning av tomrör inom fastigheten. Elinstallatören är ansvarig för att detta sker enligt vår anvisning. Vi anvisar förläggningsrätt och rörtyp till installatören. Skriftlig beställning av anslutning från kund skall ske före vi ansluter fastigheten/byggcentral. I de fall beställaren, installatören eller dennes ombud inte fullgjort sina åtaganden i samband med anslutningen har nätägaren rätt att debitera beställaren för uppkomna merkostnader. 

Nätägarens åtagande

Nätägaren ombesörjer att kapacitet finns för anslutningen i elnätet och eventuella förstärkningsarbeten. Nätägaren ombesörjer och bekostar allt arbete utanför tomtgränsen och entreprenadområdet. Avgiftstillägg sker med merkostnaden som orsakas av markarbete under tjälperiod. Extra kostnader kan uppstå på grund av att kunden inte gjort sin del av arbetet i tid.