Nyanslutning eller utökning

Samtliga priser är exklusive moms. Avståndet avser fågelvägen till närmaste nätstation.

  < 200m 200 - 599m 600 - 1199m 1200 - 1800m
16 - 25 A 22 100 kr 22 100 kr + 189 kr/m 97 700 kr + 112 kr/m 164 900 kr + 167 kr/m
35 A 25 700 kr Offert Offert Offert
50 A 31 100 kr Offert Offert Offert
63 A 35 800 kr Offert Offert Offert

Abonnemangshöjning

Exempel

Du vill öka från 25 A till 35 A. Avståndet till närmaste station är 163 meter. Kostnader blir 25 700 kr - 22 100 kr = 3 600 kr. 

Tillfällig elansluting

En tillfällig anslutning används exempelvis vid tivoli, cirkus, idrottsevenemang och anläggningsentreprenader. Den tillämpas även som byggkraftsanslutning under uppförandetiden för exempelvis en villa.

När byggnationen är avslutad ersätts den tillfälliga anslutningen med en permanent anslutning enligt gällande villkor. 

 

Anslutningsavgiften skall täcka utbyggnadskostnader, raseringskostnader samt kostnader för till- och frånkoppling. Anslutningspunkt definieras som "invid kabelskåp eller transformator". En tillfällig anläggning kan aldrig bli en permanent anläggning och tillhandahålls i max två år. 

 

Prislista för tillfälliga anslutningar

16 - 25 A 1 900 kr
35 - 63 A 2 800 kr
80 - 100 A 4 400 kr
125 A 5 400 kr
160 A 6 800 kr
200 A 8 400 kr

Beställarens åtagande

Beställning av servis sker genom att en behörig installatör anmäler anslutningen via en servisrekvisition. Kunden bekostar och ombesörjer grävning och förläggning av tomrör inom fastigheten. Elinstallatören är ansvarig för att detta sker enligt vår anvisning. Vi anvisar förläggningsrätt och rörtyp till installatören. Skriftlig beställning av anslutning från kund skall ske före vi ansluter fastigheten/byggcentral. I de fall beställaren, installatören eller dennes ombud inte fullgjort sina åtaganden i samband med anslutningen har nätägaren rätt att debitera beställaren för uppkomna merkostnader. 

Nätägarens åtagande

Nätägaren ombesörjer att kapacitet finns för anslutningen i elnätet och eventuella förstärkningsarbeten. Nätägaren ombesörjer och bekostar allt arbete utanför tomtgränsen och entreprenadområdet. Avgiftstillägg sker med merkostnaden som orsakas av markarbete under tjälperiod. Extra kostnader kan uppstå på grund av att kunden inte gjort sin del av arbetet i tid.