Årlig abonnemangsavgift för elnät

 

Priser från den 1 januari 2023

 

Klass Mätarsäkring Exkl. moms Inkl. moms 
0* LGH (lägenhet) 1 024 kr 1 280 kr
1 16 Ampere 2 420 kr 3 025 kr
2 20 Ampere 3 960 kr 4 950 kr
3 25 Ampere 5 120 kr 6 400 kr
4 35 Ampere 7 200 kr 9 000  kr
5 50 Ampere 10 640 kr 13 300 kr
6 63 Ampere 14 880 kr 18 600 kr
7 80 Ampere 19 360 kr 24 200 kr
8 100 Ampere 24 200 kr 30 250 kr
9 125 Ampere 30 880 kr 38 600 kr
10 160 Ampere 44 640 kr 55 800  kr
11 200 Ampere 59 120 kr 73 900 kr

 

Enfasleverans med mätarsäkring på högst 50 Ampere ryms i abonnemangsklass 1. 

 

*Klass 0:

Avser endast bostadslägenheter i flerbostadshus där särskilt abonnemang finns för fastighetens allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter. Dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus. 

 

I den fasta avgiften ingår följande statliga avgifter: 

Elsäkerhetsavgift, Nätövervakningsavgift samt Elberedskapsavgift till en kostnad av 54,65 kr exkl. moms. Kostnaden gäller från den 1 januari 2022 och till eventuella ändringar beslutas av Elsäkerhetsverket. 

Enkeltariff

 

Tariffen tillhandahålles inom klass 0-11. För tillfälligt abonnemang gäller klass 1-11.

 

Priser från den 1 januari 2023

  Exkl. moms Inkl. moms
Elöverföringsavgift  26,0 öre/kWh  32,5 öre/kWh
Energiskatt** 39,2 öre/kWh 49,0 öre/kWh
Totalt 65,2 öre/kWh 81,5 öre/kWh

I totalpriset per kWh ingår nätavgift, energiavgift, energiskatt samt 25% moms på totalpriset. 

**Från den 1 januari 2018 tas elskatten ut av ditt elnätsföretag. Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket. ​
För kalenderåret 2023 uppgår energiskatten på el till 39,2 öre/kWh (exkl. moms), det är en ökning med 3,2 öre/kWh jämfört med skattesatsen som gällt 2022. 

 

Tariffbestämmelser

  • Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt.
  • Ändring av avgiftsbestämmande passdel får ske endast med energibolagets (Höganäs Energi AB) skriftliga medgivande och får endast utföras av energibolaget (Höganäs Energi AB) eller av registrerad installatör som erhållit medgivande till bytet.
  • Tröga säkringar av S-märkt typ tillåts.