Dina personuppgifter hos oss

Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) i hela EU. Lagen ersätter nationella regler som exempelvis personuppgiftslagen i Sverige. GDPR förtydligar och förstärker reglerna kring hur företag ska behandla personuppgifter. Med personuppgift menas all information som kan kopplas till en enskild individ. Det kan förutom kontaktuppgifter för vår del även handla om användar-id, ip-nummer, mätarnummer, kundnummer och foton. Här kan du läsa om hur Höganäs Energi och Höganäs Energi Handel tar hand om dina personuppgifter enligt den nya lagen.

Leverans av tjänst samt service och support

När du tecknar avtal med oss sparar vi dina personuppgifter som vi behöver för att kunna identifiera dig som kund och för att kunna leverera och få betalt för de avtalade tjänsterna till dig. Det kan också hända att vi behöver dina uppgifter för att kunna ge dig support eller för att avhjälpa eventuella incidenter eller fel, och i förekommande fall ta hand om klagomål och reklamationer.

 

På hemsidan under Mina sidor kan du se den information vi har om dig.

 

När det gäller kund som avslutat sitt avtal med Höganäs Energi och/eller Höganäs Energi Handel följer vi Redovisningslagen som anger att uppgifterna ska sparas i sju år.

 

Information och marknadsföring

Vi är måna om att ha en god kontakt med dig som kund och vill därför veta vad du har för önskemål och behov så att vi kan utveckla vår leverans till dig. Med hjälp av de uppgifter vi fått från dig upprättar vi och analyserar statistik. För att kunna informera om vår service och våra nya eller förbättrade tjänster och erbjudanden använder vi olika kanaler att nå dig såsom brev, telefon, sms och e-post. Vi försöker anpassa informationen så att den blir relevant för just dig och att du får en god upplevelse.

 

Tredje part

Vi säljer inte vidare dina uppgifter till tredje part men i enstaka fall kan personuppgifterna behövas hämtas in av tredje part såsom försäkringsbolag, kreditupplysningsföretag och myndigheter. Personuppgifterna kan även komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta så att avtalet med dig som kund ska kunna fullföljas.

 

Dina rättigheter

Som konsument (eller som företrädare för kund som är näringsidkare) har du rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas av Höganäs Energi, och kan även begära rättelse. Under vissa förutsättningar kan du begära begränsningar av behandling av dina personuppgifter och radering av personuppgifter. Du har även rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning och mot behandling för direktmarknadsföring.

 

Personuppgifter som du själv lämnat kan du få överförda till en annan personuppgiftsansvarig i ett maskinläsbart format (så kallad dataportabilitet).

 

Om du som kund (eller som företrädare för kund som är näringsidkare) anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

 
Kontakt

 

Personuppgiftsansvarig: 
Höganäs Energi AB, org.nr. 556440-2401.
Höganäs Energi Handel AB, org.nr. 556218-7749.

 

Dataskyddsombud: 
Om du har frågor kring Dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta vårt  dataskyddsombud Laura Gashi, JP Infonet,
telefon 0707-15 96 26Laura.gashi@jpinfonet.se

 

Kundtjänst: 
Vill du ha utdrag ur våra register för att se vilka uppgifter vi har sparat om dig, eller om du vill begränsa eller radera uppgifter, så går du in via kommunens e-tjänster: https://minasidor.hoganas.se/
Där väljer du "Registerutdrag". Du behöver ha e-legitimation (exempelvis mobilt bankID) för att kunna slutföra uppdraget.

 

Datainspektionen: 
Hit kan du lämna klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter. Du når dem på datainspektionen@datainspektionen.se.

 

På Datainspektionens hemsidan www.datainspektionen.se finns mer information om dataskyddslagstiftning.