Kundombud

Som kundombud hjälper jag dig att framföra dina synpunkter eller klagomål. Min viktigaste uppgift är att föra kundens talan i ärenden där du som kund inte är nöjd med den slutgiltiga lösningen eller hur ditt ärende blivit handlagt.

Välkommen att kontakta kundombudet på Höganäs Energi 

Camilla Nilsson
042-33 76 83
camilla.nilsson@hoganas.se

 

Om du efter kontakt med oss fortfarande inte känner dig nöjd har du möjlighet att få extern rådgivning och omprövning. Mer information om vart du kan vända dig hittar du längre ner. 

Konsumentrådgivning

Vänd dig till Hallå konsument för att få oberoende rådgivning från Konsumentverket, en extern part. 

 

Du kan också vända dig till konsumenternas energimarknadsbyrå. De är en självständig byrå som ger dig råd och vägledning i frågor kring el och fjärrvärme helt utan kostnad. 

 

Ladda ner ett informationsblad om konsumenternas rättigheter 

 

 

Omprövning

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet vars huvudsakliga uppgift är att opartiskt, och utan kostnad för parterna, pröva konsumenttvister.

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaden för el. Hit kan man vända sig för prövning av villkor och pris för anslutning till elnätet. Inspektionen granskar elnätsavgifterna och leveranskvaliten, man prövar även tvister om till exempel kostnad för mätning och beräkning av överförd el i uttags- och inmatningspunkter.

Fjärrvärmenämnden är en självständig organisatorisk enhet inom Energimyndigheten och nämnden har till uppgift att vara en medlingsfunktion vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder.