Sidans innehåll

Priser, avgifter och ersättning vid användning av elnätet

Höganäs Energis nätavgifter används för att säkerställa att vi har ett välfungerande elnät på Kullahalvön. Skickar du ut el i nätet får du ersättning för detta.

Tariffpriser elnät

Tariffpriserna för elnätet består utav en årlig abonnemangsavgift, en överföringsavgift samt statlig energiskatt och statliga avgifter.

  • Den fasta abonnemangsavgiften betalar du för att få tillgång till elnätet. Storleken på avgiften beror på hur stor huvudsäkring du har. Du betalar en abonnemangsavgift per elmätare.
  • Den rörliga överföringsavgiften betalar du för själva transporten av el och storleken på avgiften varierar med hur mycket el du använder.
  • Energiskatt tas ut på all elanvändning.
  • I abonnemangsavgiften är statliga avgifter som nätövervakningsavgift, elberedskapsavgift och elsäkerhetsavgift inkluderat.
  • Byte av storlek på huvudsäkring medför ändring i abonnemangsavgiften. Ändring av passdel som begränsar huvudsäkringens storlek får bara ske med Höganäs Energis godkännande och måste utföras av behörig elinstallatör.
  • Tröga säkringar av S-märkt typ är tillåtna.

I den årliga abonnemangsavgiften ingår följande statliga avgifter:

Elsäkerhetsavgift, Nätövervakningsavgift samt Elberedskapsavgift, totalt 54,65 kr exkl. moms. Beloppet gäller från den 1 januari 2022 och till eventuella ändringar beslutas av Elsäkerhetsverket. 

Årlig abonnemangsavgift för elnät, från den 1 januari 2024

Klass

Säkringsstorlek

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

0*

LGH (lägenhet)

1 100 kr

1 375 kr

1

16 Ampere

2 600 kr

3 250 kr

2

20 Ampere

4 260 kr

5 325 kr

3

25 Ampere

5 500 kr

6 875 kr

4

35 Ampere

7 740 kr

9 675 kr

5

50 Ampere

11 440 kr

14 300 kr

6

63 Ampere

16 000 kr

20 000 kr

7

80 Ampere

20 820 kr

26 025 kr

8

100 Ampere

26 020 kr

32 525 kr

9

125 Ampere

33 200 kr

41 500 kr

10

160 Ampere

48 000 kr

60 000 kr

11

200 Ampere

63 560 kr

79 450 kr

Årlig abonnemangsavgift för elnät, för perioden 1 januari - 31 december 2023

Klass

Säkringsstorlek

Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

0*

LGH (lägenhet)

1 024 kr

1 280 kr

1

16 Ampere

2 420 kr

3 025 kr

2

20 Ampere

3 960 kr

4 950 kr

3

25 Ampere

5 120 kr

6 400 kr

4

35 Ampere

7 200 kr

9 000 kr

5

50 Ampere

10 640 kr

13 300 kr

6

63 Ampere

14 880 kr

18 600 kr

7

80 Ampere

19 360 kr

24 200 kr

8

100 Ampere

24 200 kr

30 250 kr

9

125 Ampere

30 880 kr

38 600 kr

10

160 Ampere

44 640 kr

55 800 kr

11

200 Ampere

59 120 kr

73 900 kr

* Klass 0: Avser endast bostadslägenheter i flerbostadshus där särskilt abonnemang finns för fastighetens allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter. Dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Enfasleverans med mätarsäkring på högst 50 Ampere ryms i abonnemangsklass 1. För tillfälligt abonnemang gäller klass 1-11.

I totalpriset per kWh ingår nätavgift, energiavgift och energiskatt samt 25% moms på totalpriset.

Enkeltariff med överföringsavgift och energiskatt från den 1 januari 2024


Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Elöverföringsavgift 

16,8 öre/kWh + rörligt volympris**/kWh

21 öre/kWh + rörligt volympris**/kWh

Energiskatt*

42,8 öre/kWh

53,5 öre/kWh

Totalt

59,6 öre/kWh + rörligt volympris**/kWh

74,5 öre/kWh + rörligt volympris**/kWh

*För kalenderåret 2024 uppgår energiskatten på el till 42,8 öre/kWh (exkl. moms), det är en ökning med 3,6 öre/kWh jämfört med skattesatsen som gällt 2023. Energiskatten fastställs av Skatteverket.
** Det rörliga volympriset är beroende av elpriset på elbörsen Nordpool och överliggande näts debitering till Höganäs Energi. Priset fastställs månadsvis och framgår av respektive månads faktura.

Enkeltariff med överföringsavgift och energiskatt för perioden 1 juli - 31 december 2023


Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Elöverföringsavgift

23,0 öre/kWh

28,75 öre/kWh

Energiskatt*

39,2 öre/kWh

49,0 öre/kWh

Totalt

62,2 öre/kWh

77,75 öre/kWh

 

Enkeltariff med överföringsavgift och energiskatt för perioden 1 januari - 30 juni 2023


Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Elöverföringsavgift 

26,0 öre/kWh 

32,5 öre/kWh

Energiskatt*

39,2 öre/kWh

49,0 öre/kWh

Totalt

65,2 öre/kWh

81,5 öre/kWh

*För kalenderåret 2023 uppgår energiskatten på el till 39,2 öre/kWh (exkl. moms), det är en ökning med 3,2 öre/kWh jämfört med skattesatsen som gällt 2022. 

Ersättning och avgifter vid inmatning från högspänning

Ersättning och avgifter vid inmatning från högspänning till Höganäs Energis elnät regleras en gång per kalenderår.
Betalningsvillkor: 30 dagar.

Samtliga priser nedan är exkl. moms.

Ersättning och avgifter vid inmatning från högspänning, priser från den 1 januari 2024.


Under 1500 kW

Från 1500 kW

Ersättning för inmatad energi till Höganäs Energis elnät

rörlig**/kWh

rörlig**/kWh

Elöverföringsavgift för förbrukning

6,7 öre/kWh

6,7 öre/kWh

Avgift för mätning och avräkning

2 279 kr/år

2 279 kr/år

Abonnemangsavgift för abonnerad effekt


46,40 kr/kW

**Motsvarar Öresundskrafts rörliga debitering till Höganäs Energi med påslag om 0,5 öre.

Ersättning och avgifter vid inmatning från högspänning, priser för 1 september - 31 december 2023.


Under 1500 kW

Från 1500 kW

Ersättning för inmatad energi till Höganäs Energis elnät

4,2 öre/kWh

4,2 öre/kWh

Elöverföringsavgift för förbrukning*

6,0 öre/kWh

6,0 öre/kWh

Avgift för mätning och avräkning

2 100 kr/år

2 100 kr/år

Abonnemangsavgift för abonnerad effekt


42,80 kr/kW

Ersättning och avgifter vid inmatning från högspänning, priser för perioden 1 juli - 31 augusti 2023.


Under 1500 kW

Från 1500 kW

Ersättning för inmatad energi till Höganäs Energis elnät

7,2 öre/kWh

7,2 öre/kWh

Elöverföringsavgift för förbrukning*

6,0 öre/kWh

6,0 öre/kWh

Avgift för mätning och avräkning

2 100 kr/år

2 100 kr/år

Abonnemangsavgift för abonnerad effekt


42,80 kr/kW

Ersättning och avgifter vid inmatning från högspänning, priser för perioden 1 januari - 30 juni 2023.


Under 1500 kW

Från 1500 kW

Ersättning för inmatad energi till Höganäs Energis elnät

7,2 öre/kWh

7,2 öre/kWh

Elöverföringsavgift för förbrukning*

9,0 öre/kWh

9,0 öre/kWh

Avgift för mätning och avräkning

2 100 kr/år

2 100 kr/år

Abonnemangsavgift för abonnerad effekt


42,80 kr/kW

* Till elöverföringsavgift för förbrukning tillkommer vid var tid gällande energiskatt och moms.

Effektpriser elnät

Effektpriset skiljer sig om det är högspänning eller lågspänning.

Avräkning av effektabonnemang sker vid ändring av ersättningsnivå och/eller ändring av avgifter.
Abonnemangsändringar skall ske vid kalenderårsskifte och meddelande om ändring skall göras minst en månad i förväg.

Ersättning, abonnemangsavgift och avgift för elöverföring regleras månadsvis.
Elöverföringsavgiften regleras en gång per kalenderår.
För uttag av reaktiv effekt utöver den tillåtna nivån på 50% av abonnerad effekt, debiteras en avgift på 125 kr/kVAr.
Elsäkerhetsavgift 905 kr/år, nätövervakningsavgift 870 kr/år och elberedskapsavgift 2 129 kr/år ingår i den fasta avgiften.

Effektpriser N3 Högspänning från den 1 januari 2024.


Pris exkl. moms

Fast avgift

2 132 kr/mån

Abonnemangsavgift*

60,30 kr/kW/månad

Elöverföring

7,4 öre/kWh + rörligt volympris**/kWh

Effektpriser N3 Högspänning för perioden 1 januari - 31 december 2023.


Pris exkl. moms

Fast avgift

1 965 kr/mån

Abonnemangsavgift*

55,60 kr/kW/månad

Elöverföring

9,0 öre/kWh

*Abonnemangsavgiften erläggs för den abonnerade effekten, vilken ska motsvara minst den högsta under året uttagna entimmeseffekten. För överuttag erläggs dubbel abonnemangsavgift.

**Det rörliga volympriset är beroende av elpriset på elbörsen Nordpool och överliggande näts debitering till Höganäs Energi. Priset fastställs månadsvis och framgår av respektive månads faktura.

För uttag av reaktiv effekt utöver den tillåtna nivån på 50% av abonnerad effekt debiteras en avgift på 125 kr/kVAr.
Elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år, nätövervakningsavgift 4,35 kr/år och elberedskapsavgift 39,20 kr/år ingår i den fasta avgiften.

Effektpriser N4 Lågspänning från den 1 januari 2024.


Pris exkl. moms

Fast avgift

1 150kr/mån

Abonnemangsavgift*

69,40 kr/kW/månad

Elöverföring

11,9 öre/kWh + rörligt volympris**/kWh

Effektpriser N4 Lågspänning för perioden 1 januari - 31 december 2023.


Pris exkl. moms

Fast avgift

1 060kr/mån

Abonnemangsavgift*

64 kr/kW/månad

Elöverföring

14,4 öre/kWh

*Abonnemangsavgiften erläggs för den abonnerade effekten, vilken ska motsvara minst den högsta under året uttagna entimmeseffekten. För överuttag erläggs dubbel abonnemangsavgift.

**Det rörliga volympriset är beroende av elpriset på elbörsen Nordpool och överliggande näts debitering till Höganäs Energi. Priset fastställs månadsvis och framgår av respektive månads faktura.

Anslutningsavgift till Höganäs Energis elnät

Alla som behöver el på Kullahalvön måste ansluta sig till Höganäs Energis elnät. Vi skiljer på om det är en tillfällig anslutning eller om det är en nyanslutning eller en utökning av befintlig anslutning.

Vid höjning av din huvudsäkring betalar du för differensen mellan kostnaden för nuvarande säkring och framtidig säkring.

Pris inkl. moms för nyanslutning eller utökning/höjning av abonnemang från den 1 januari 2024.

Avståndet avser
fågelvägen till närmaste anslutningspunkt/
Säkringsstorlek

< 200m

200 - 600m

601 - 1200m

1201 - 1800m

16 - 25 A

50 000 kr

50 000 kr

221 000 kr + 1 013 kr/m

828 500 kr + 594kr/m

35 A

58 125 kr

Offert

Offert

Offert

50 A

68 250kr

Offert

Offert

Offert

63 A

79 750 kr

Offert

Offert

Offert

Övriga anslutningar lämnas det offert på

Pris inkl. moms för nyanslutning eller utökning/höjning av abonnemang för perioden 1 januari - 31 december 2023.

Avståndet avser fågelvägen till närmaste anslutningspunkt/
Säkringsstorlek

< 200m

200 - 600m

601 - 1200m

1201 - 1800m

16 - 25 A

44 3

75 kr

44 375kr + 382 kr/m

196 250 kr + 902 kr/m

742 125 kr + 527 kr/m

35 A

51 625 kr

Offert

Offert

Offert

50 A

60 625 kr

Offert

Offert

Offert

63 A

70 750 kr

Offert

Offert

Offert


En tillfällig anslutning används exempelvis vid tivoli, cirkus, idrottsevenemang och anläggningsentreprenader. Den tillämpas även som byggkraftsanslutning under uppförandetiden för exempelvis en villa.

När byggnationen är avslutad ersätter vi den tillfälliga anslutningen med en permanent anslutning enligt gällande villkor. 

Anslutningsavgiften skall täcka utbyggnadskostnader, raseringskostnader samt kostnader för till- och frånkoppling. Anslutningspunkt definieras som "invid kabelskåp eller transformator". En tillfällig anläggning kan aldrig bli en permanent anläggning och tillhandahålls i max två år. 

Pris för tillfällig anslutning till Höganäs Energis elnät från den 1 januari 2024.

Säkringsstorlek

Pris exkl. moms

16 - 25 A

3 350 kr

35 - 63 A

5 000 kr

80 - 100 A

7 850 kr

125 A

9 650 kr

160 A

12 100 kr

200 A

14 950 kr

Pris för tillfällig anslutning till Höganäs Energis elnät för perioden 1 januari - 31 december 2023.

Säkringsstorlek

Pris exkl. moms

16 - 25 A

2 950 kr

35 - 63 A

4 450 kr

80 - 100 A

6 950 kr

125 A

8 550 kr

160 A

10 750 kr

200 A

13 250 kr


Kundens ansvar vid elanslutning till Höganäs Energis elnät

Beställning av servis sker genom att du som kund har en behörig installatör som anmäler anslutningen i Elsmart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • Du bekostar och ombesörjer grävning och förläggning av tomrör inom fastigheten. Elinstallatören är ansvarig för att detta sker enligt vår anvisning.
  • Vi anvisar förläggningsrätt och rörtyp till installatören.
  • Skriftlig beställning av anslutning från dig som kund skall ske före vi ansluter fastigheten/byggcentral.
  • I de fall du, installatören eller dennes ombud inte fullgjort sina åtaganden i samband med anslutningen, har Höganäs Energi rätt att debitera dig för uppkomna merkostnader.

Höganäs Energis ansvar när en kund ansluter sig till elnätet

Höganäs Energi är nätägare och ser till att kapacitet finns för anslutningen i elnätet och eventuella förstärkningsarbeten. Vi ombesörjer och bekostar allt arbete utanför din tomtgräns och entreprenadområdet. Extra kostnader kan uppstå om du som kund inte gör din del av arbetet i tid. 

Vid markarbete när det är tjäle i jorden kan anslutningsavgiften bli högre för att täcka merkostnader.

Priser för reparation, skada och övrigt arbete i elnätet

Samtliga priser avser påbörjade timmar.

Pris för avgiftbestämmande säkring, från den 1 januari 2024


Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Kontrollmätare

1 124 kr

1 405 kr

Test av mätare på
auktoriserad provplats
samt erhållande av
kalibreringsbevis

2 244 kr

2 805 kr


Pris för avgiftbestämmande säkring, för perioden 1 januari - 31 december 2023.


Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Kontrollmätare

1 032 kr

1 290 kr

Test av mätare på auktoriserad provplats samt erhållande av kalibreringsbevis

2 060 kr

2 575 kr

Med eget fel avses fel på din egen anläggning eller fastighet som du själv hade kunnat felsökt och åtgärdat. Exempelvis byte av säkring, propphuv eller passdel. I priserna nedan ingår även förbikoppling av trasig huvudbrytare.

Pris för reparation av eget fel, från den 1 januari 2024.


Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Timpris eget fel, under
ordinarie arbetstid*

1 008 kr

1 260 kr

Timpris eget fel, under
övrig tid

1 560 kr

1 950 kr

Pris för reparation av eget fel, för perioden 1 januari - 31 december 2023.


Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Timpris eget fel, under ordinarie arbetstid*

924 kr

1 155 kr

Timpris eget fel, under övrig tid

1 432 kr

1 790 kr

*Ordinarie arbetstid är vardagar måndag-fredag 08:00 - 16:00.

Övrigt arbete kan exempelvis vara att byta trasiga säkringsapparater eller huvudbrytare.

Pris för övrigt arbete i elnätet, från den 1 januari 2024.


Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Timpris under ordinarie
arbetstid*

896 kr

1 120 kr

Timpris kl 16:00 - 18:00

1 140 kr

1 425 kr

Timpris efter kl 18:00
samt helger

1 392 kr

1 740 kr

Pris för övrigt arbete i elnätet, för perioden 1 januari - 31 december 2023.


Pris exkl. moms

Pris inkl. moms

Timpris under ordinarie arbetstid*

820 kr

1 020 kr

Timpris kl 16:00 - 18:00

1 044 kr

1 305 kr

Timpris efter kl 18:00 samt helger

1 276 kr

1 595 kr

*Ordinarie arbetstid är vardagar måndag-fredag 08:00 - 16:00.

Gäller då extern entreprenör eller annan aktör skadar eller gräver av någon av Höganäs Energis kablar i mark.

Pris exkl. moms vid skadad eller avgrävd högspännings- eller lågspänningskabel ,
från den 1 januari 2024.


Pris

Specifikation

Startavgift vid avgrävd

högspänningsledning

15 000 kr

max en per tillfälle

Startavgift vid avgrävd

lågspänningsledning

5 000 kr

max en per tillfälle

Startavgift vid avgrävd

optokabel

10 000 kr

max en per tillfälle

Driftledare, löpande

1 744 kr

pris per timme

Montör, vardagar
kl 8.00-16.00

896 kr

pris per timme

Montör, vardagar
kl 16.00-18.00

1 140 kr

pris per timme

Montör, vardagar efter
kl 18.00 + helg

1 392 kr

pris per timme

Montör opto, vardagar
kl 8.00-16.00

1 024 kr

pris per timme

Pris exkl. moms vid skadad eller avgrävd högspännings- eller lågspänningskabel ,
för perioden 1 januari - 31 december 2023.


Pris

Specifikation

Startavgift vid avgrävd högspänningsledning

15 000 kr

max en per tillfälle

Startavgift vid avgrävd lågspänningsledning

5 000 kr

max en per tillfälle

Startavgift vid avgrävd optokabel

10 000 kr

max en per tillfälle

Driftledare, löpande

1 600 kr

pris per timme

Montör, vardagar kl 8.00-16.00

820 kr

pris per timme

Montör, vardagar kl 16.00-18.00

1 044 kr

pris per timme

Montör, vardagar efter
kl 18.00 + helg

1 276 kr

pris per timme

Montör opto, vardagar
kl 8.00-16.00

940 kr

pris per timme

Pris exkl. moms för reservelverk vid behov, från den 1 januari 2024.


Pris

Specifikation

Etablering och inkoppling 100-200 kVA

3 096 kr


Frånkoppling och avetablering 100-200 kVA

3 096 kr


Etablering och inkoppling 400kVA

7 480 kr


Frånkoppling och avetablering 400 kVA

7 480 kr


Driftkostnad

5 kr

per kVA och timme

Tillsyn vardagar kl 8.00-16.00

896 kr

pris per timme

Tillsyn vardagar kl 16.00-18.00

1 140 kr

pris per timme

Tillsyn vardagar efter kl 18.00 + helg

1 392 kr

pris per timme

Pris exkl. moms för reservelverk vid behov, från den 1 januari 2023.


Pris

Specifikation

Etablering och inkoppling 100-200 kVA

3 096 kr


Frånkoppling och avetablering 100-200 kVA

3 096 kr


Etablering och inkoppling 400kVA

7 480 kr


Frånkoppling och avetablering 400 kVA

7 480 kr


Driftkostnad

5 kr

per kVA och timme

Tillsyn vardagar kl 8.00-16.00

820 kr

pris per timme

Tillsyn vardagar kl 16.00-18.00

1 044 kr

pris per timme

Tillsyn vardagar efter kl 18.00 + helg

1 276 kr

pris per timme


Ersättning och avgifter för nätnytta vid egen elproduktion

Höganäs Energi betalar ut en ersättning för den nätnytta som du bidrar med när din produktionsanläggning matar ut el på vårt elnät. Nätnyttan kan sammanfattas som minskade kostnader i elnätet tack vare din lokala elproduktion.

Nätnyttan mäts per timme och betalas ut på årsbasis i början av nästkommande år.

Definitionen på en mikroproducent är att anläggningen har en mätarsäkring på högst 63A och en effekt på max 43,5kW.
Definitionen på producent är att anläggningen har en mätarsäkring på 80A eller högre, och en effekt på mer än 43,5 kW. 

Ersättning och avgifter för dig som matar in ström från en ren produktionsanläggning med högspänningskabel är reglerad i prislistan Ersättning och avgifter vid inmatning från högspänning.

Ersättning och avgift för perioden 1 januari 2024 - 31 december 2024
(faktureras/utbetalas i januari 2025).

Typ av producent

Avgift för mätkostnad

Ersättning för nätnytta

Mikroproducent

0 kr

10 öre/kWh

Producent

2 279 kr/år exkl. moms

10 öre/kWh

Ersättning och avgift för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2023
(faktureras/utbetalas i januari 2024).

Typ av producent

Avgift för mätkostnad

Ersättning för nätnytta

Mikroproducent

0 kr

10 öre/kWh

Producent

2 100 kr/år exkl. moms

10 öre/kWh

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: