Sidans innehåll

Strömavbrott – vad gör du och hur får du avbrottsersättning

Ibland blir det tyvärr strömavbrott och då är det bra att veta vad du ska göra, var du kan få information, vem du ska kontakta samt vilka möjligheter det finns för avbrottsersättning.

Innan du gör en felanmälan behöver du själv kontrollera om avbrottet endast gäller dig eller om dina grannar också är drabbade.

Så gör du vid ett strömavbrott

Om strömmen är borta så behöver du först göra följande:

  1. Kontrollera om dina huvudsäkringar är hela.
  2. Kontrollera om jordfelsbrytaren har löst ut.
  3. Se om dina grannar också är utan ström.
  4. Se om elmätaren visar L1, L2 och L3 i displayen nere till vänster.
Elmätare från Höganäs Energi

Hur du felsöker vid ett strömavbrott

 

Hitta din mätartavla och din elcentral

Först behöver du hitta dina huvudsäkringar och jordfelsbrytaren. Huvudbrytaren, huvudsäkringarna och elmätaren finns på en mätartavla. Denna sitter oftast på fasaden på enfamiljshus. På äldre villor och i flerfamiljshus finns den oftast inomhus i källaren eller i trapphuset. Jordfelsbrytaren finns på din elcentral. Du kan ha en eller flera elcentraler och dessa kan till exempel vara i hallen, i källaren, i garaget, i tvättstugan eller på vinden.

Se om alla säkringar är hela och om jordfelsbrytaren är på

Är alla huvudsäkringar hela, är jordfelsbrytaren på och har grannen ström och inte du, är felet troligen i din egen elanläggning. För säkerhets skull, se också på din elmätare och se om texten L1, L2 och L3 visas i displayen nere till vänster.

Syns L1, L2 och L3 i elmätaren och allt annat också är ok, men strömmen är borta, är det sannolikt något fel i din egen elanläggning och du behöver hjälp från en elektriker.

Testa huvudsäkringen

Om någon av L1, L2 eller L3 är släckt kan huvudsäkringen ha gått. Testa att byta plats på dina säkringar och se om det är en annan av L1, L2 eller L3 som släcks. "Förflyttar" felet sig så beror det på att du har för hög belastning på en av dina säkringar och du behöver göra ändringar. Till exempel laddning av elbil kan medföra för hög belastning på säkringarna och du behöver ändra vilka enheter som går på vilken säkringskurs.
Det kan också vara fel i leveransen av el från oss till ditt boende. Ring oss i så fall på telefon 042 33 74 00.

Vid ett strömavbrott i vårt elnät kommer varken L1, L2 eller L3 visas i elmätaren.

  • Öppna inte kyl/frys i onödan så håller sig matvarorna kalla längre. 
  • Dra ut sladdarna på teknisk utrustning.
  • När strömmen kommer tillbaka startar du lite utrustning i taget. Detta för att undvika att det blir fullt tryck på elnätet och att det uppstår ett nytt strömavbrott på grund utav överbelastning.

Strömmen är borta och du ska göra en felanmälan

Under kontorstid (kl 9-12 och 13-15): Ring 042 – 33 74 00 eller mejla till kundservice.el@hoganas.se.

Övrig tid: Ring 042 – 34 36 00
Behöver Höganäs Energi Elnät ringa dig upp igen, ringer vi från skyddad nummer.

Vad kostar det att få hjälp vid ett strömavbrott

  • Externa elektriker som du kontaktar och som kommer och gör ett jobb hos dig, betalar du alltid själv.
  • Är felet i Höganäs Energi Elnäts elnät, betalar du inget för ett besök från Höganäs Energi Elnät.
  • Kommer Höganäs Energi Elnät ut till dig, och det visar sig att felet ligger i din elanläggning, till exempel i din huvudsäkring, fakturerar vi för arbetet. Aktuella priser finns i prislistan.

Var får du information om strömavbrott

Vid strömavbrott informerar vi om felsökning och reparation under driftinformation här på hemsidan och på Höganäs Energis Facebooksida. Länk till annan webbplats.

Hur får du avbrottsersättning och skadestånd vid strömavbrott

Enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare (EIFS 2013:4), ska elnätsföretaget lämna information minst en gång per år till de elanvändare som är direkt anslutna till elnätsföretagets elnät.

Höganäs Energi Elnät skickar ut information på fakturorna senast den 30 juni varje år.

Informationen avser elanvändarens rätt till avbrottsersättning respektive skadestånd enligt ellagen.

Villkor för avbrottsersättning

För att avbrottsersättning ska betalas ut måste avbrottet vara sammanhängande i minst 12 timmar. Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet under minst två sammanhängande timmar.

Avbrottsersättning skall betalas ut så snart som möjligt men senast inom sex månader från utgången av den månad då Höganäs Energi fått kännedom om avbrottet.

Vi skall betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), om ersättningen inte betalas ut i rätt tid.

Avbrottsersättningen betalas ut till dig utan att du behöver anmäla avbrottet till oss.

Om du inte har fått avbrottsersättning måste du göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde.

Avbrottsersättningen kan jämkas (sänkas) om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för Höganäs Energi eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta våra anställda för betydande risker. Exempel på detta kan vara oväder och fara för fallande träd mm. Det är Höganäs Energi som mot bakgrund av ovanstående beslutar om jämkning skall ske.

Som kund har du inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på din försummelse, om elen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet eller om felet beror på ett hinder utanför Höganäs Energi Elnäts kontroll som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller att avbrottet beror på ett fel i ett nät med en spänning om 220 kilovolt eller mer.

För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag kan tillämpas gäller kan du vända sig till exempelvis Energimarknadsbyrån eller till en kommunal konsumentvägledare. Om du vill få ett beslut om avbrottsersättning prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. Länkar till dessa finns på Höganäs Energis sida om konsumenträtt och kundombud.

Beräkningen av minimibeloppet i kronor utgår ifrån det årligen bestämda prisbasbeloppet i enlighet med gällande socialförsäkringslagstiftning.

Nedanstående tabell sammanfattar ersättningsnivåerna för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd och beräknad årlig nätkostnad. Tabellen visar även minimibeloppen för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd.

Ersättningsnivåer vid strömavbrott
Avbrottsperiod i timmar


Ersättning i procent av beräknad årlig nätkostnad

Minimibelopp* i kronor

12-23

12,5%

1100

24-47

37,6%

2200

48-71

62,5%

3300

72-95

87,5%

4400

96-119

112,5%

5500

120-143

137,5%

6600

144-167

162,5%

7700

168-191

187,5%

8800

192-215

212,5%

9900

216-239

237,5%

11000

240-263

262,5%

12100

264-287

287,5%

13200

>288

300%

14300

* Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 % av din beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen blir inte lägre än minimibeloppet för avbrott i 12–23 timmar.

Skadestånd

Du kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.

Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Du får ytterligare information om rätten till skadestånd genom muntlig och/eller skriftlig kontakt med Höganäs Energis kundservice på telefon 042 - 33 74 00 eller mejl kundservice.el@hoganas.se.

Skadeståndet måste begäras inom två år från det att skadan inträffade för att rätten till skadestånd inte skall gå förlorad.

Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadeståndet.

Skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till Höganäs Energi Elnäts ekonomiska förhållanden.

Skadestånd utgår inte om Höganäs Energi Elnät visar att avbrottet beror på ett hinder utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Höganäs Energi Elnät inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

För att få vägledning om exempelvis jämkning av skadestånd eller om undantag kan tillämpas gäller kan du vända dig till exempelvis Energimarknadsbyrån eller till en kommunal konsumentvägledare. Om du vill få ett beslut om avbrottsersättning prövat kan du vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. Länkar till dessa finns på Höganäs Energis hemsida om konsumenträtt och kundombud.

Näringsidkare som kan visa att Höganäs Energi Elnät handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens (1972:207) regler. Näringsidkare kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: