Sidans innehåll

Så behandlar Höganäs Energi dina personuppgifter

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR), som lag i Sverige. Höganäs Energi behandlar dina personuppgifter när du använder de tjänster som vi tillhandahåller eller när du på något sätt är i kontakt med oss.

Höganäs Energis dataskyddsombud

JP Infonet AB är dataskyddsombud för Höganäs Energi och arbetar med frågor som gäller vår egen efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Har du frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter kontaktar du vårt dataskyddsombud Laura Gashi, JP Infonet, på telefon 0707-15 96 26 eller mejl Laura.gashi@jpinfonet.se.

Personuppgiftsansvarig

Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddslagstiftningen är det bolag som hanterar ditt ärende.

Höganäs Energi AB, org.nr. 559446–7341.
Höganäs Energi Elnät AB, org.nr. 556440-2401.
Höganäs Energi Handel AB, org.nr. 556218-7749.
Höganäs Energi Support AB, org.nr. 559451–6717.

Synpunkter och klagomål på Höganäs Energis handläggning

Om du som kund (eller som företrädare för kund som är näringsidkare) anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.
Skicka mejl till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en nu levande fysisk person och identifierar personen. Det kan vara självklara uppgifter som namn, adress, telefonnummer eller personnummer, men även uppgifter som till exempel användar-id, ip-nummer, mätarnummer och kundnummer. Även foto och rörlig bild är en form av personuppgift, om en person tydligt kan urskiljas på bilden.

När du tecknar avtal med oss sparar vi dina personuppgifter som vi behöver för att kunna identifiera dig som kund och för att kunna leverera och få betalt för de avtalade tjänsterna till dig. Det kan också hända att vi behöver dina uppgifter för att kunna ge dig support eller för att avhjälpa eventuella incidenter eller fel, och i förekommande fall ta hand om klagomål och reklamationer.

I Höganäs Energis app eller på hemsidan under Mina sidor Länk till annan webbplats. kan du se den information vi har om dig.

Höganäs Energi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna komma i kontakt med dig, så som uppgifter om namn, mejladress, telefonnummer och postadress och i vissa fall personnummer.

I enstaka fall kan vi behöva hämta in personuppgifterna av tredje part såsom försäkringsbolag, kreditupplysningsföretag och myndigheter. Personuppgifterna kan även komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta så att avtalet med dig som kund ska kunna fullföljas.

De medarbetare på Höganäs Energi som kommer ta del av dina personuppgifter är endast de som behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. Utöver Höganäs Energi hanteras dina personuppgifter ibland även av våra personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Höganäs Energi har lämnat för behandlingen. Personuppgiftsbehandlingen som utförs av våra personuppgiftsbiträden är säkerställd via personuppgiftsbiträdesavtal.

Höganäs Energi har som utgångspunkt att, enligt arkivlagen, bevara allmänna handlingar. Det finns dokumenthanteringsplaner som anger vad som gäller om bevarande och gallring. När ett ärende har slutbehandlats görs en bedömning av vad som ska bevaras i ärendet enligt arkivlagstiftningen. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna behandlas för. Handlingar som innehåller personuppgifter och som inte ska bevaras raderas eller rensas på personuppgifter.

När en kund avslutar sitt avtal med Höganäs Energi AB och/eller Höganäs Energi Handel AB följer vi Redovisningslagen som anger att uppgifterna ska sparas i sju år.

I de fall personuppgifter förs över till länder utanför EU/EES sker det bara om berört land har adekvat skyddsnivå eller om överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder enligt dataskyddsförordningen.

Som registrerad har du flera rättigheter:

Du kan begära att få ett besked om huruvida Höganäs Energi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa tillsammans med viss närmare information. Detta kallas ofta för begäran av registerutdrag.

Om du vill begära ut ett registerutdrag på dina personuppgifter använder du dig av Höganäs kommuns e-tjänst för registerutdrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

När Höganäs Energi behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa Höganäs Energi från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra oss från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att Höganäs Energi ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller framgår av en allmän handling har vi ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Om Höganäs Energi behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: