Sidans innehåll

Höganäs Energis historia: från elverk till hjälpsamt energibolag

Det började i gruvorna på 1800-talet

I Höganäs ABs gruvor uppstod under sekelskiftet 1800/1900-talet ett behov av elektriska pumpar i gruvschakten. I samband med detta började man även erbjuda elektrisk belysning till närliggande tjänste- och arbetarbostäder. Därefter bildades många små elföreningar runt om i byarna som ansvarade för elektrifieringen av dessa. Dessa slogs sedan samman till bolaget Höganäs-Billesholms AB.

Förvaltningen Höganäs Elverk bildas på femtiotalet

Den 1 oktober 1956 bildades förvaltningen Höganäs Elverk och Höganäs stad övertar eldistributionen inom staden från Höganäs-Billesholms AB. Övertagandet innefattade dock inte elförbrukningen till Höganäsbolagets industrianläggningar. Förvaltningen var underställd kommunstyrelsen fram till 1989 och sedan Tekniska nämnden mellan 1990-1991.

Ökande elanvändning och Höganäs Energi blir kommunalt aktiebolag

Efter ett beslut i kommunfullmäktige den 29 november 1991 ändras företagsformen för elverket till ett helägt kommunalt aktiebolag fr.o.m. den 28 december 1991.

Användandet av el har ökat på ett sätt som inte kunde förutspås i 1956. Utöver anpassning till samhällsutvecklingen har distributionsområdet och verksamheten utökats genom övertagande av närliggande elverk och distributionsföreningar. 1967 köptes Väsby elverk som bestod av Vikens Elektricitetsverk samt Lerbergets Elförening. 1975 köptes LKIF (Luggude Kraft Intresseförening) och 1979 även Mölle Elverk. Vid den här tiden hade Höganäs Elverk c:a 10 300 kunder. 1979 påbörjades en mottagningsstation för 130 kV vid Schakt Gustav Adolf som färdigställdes 1982. 1996 var energiomsättningen c:a 250 GWh och antalet kunder 13 500.

Elnät och elhandel blir två bolag

År 1996 genomfördes en avreglering av svensk elmarknad och Höganäs Energi AB delas därmed upp i två bolag, Höganäs Energi AB och Höganäs Energi Handel AB. Ett för nätverksamhet och ett för elhandel. Höganäs Energi och Helsingborg Energi bildar elhandelsbolaget Öresundskraft tillsammans.

Höganäs Energi säljer sin ägarandel i Öresundskraft och börjar med fjärrvärme

År 2000 säljer Höganäs Energi sin ägarandel till Helsingborgs energi. I samma veva byter Helsingborgs energi namn på hela sin koncern till Öresundskraft.

Tio år senare, år 2010 tar Öresundskraft över faktureringen för sina egna elavtal inom Höganäs energis nätområde.

På mitten av 2000-talet introducerar Höganäs Energi fjärrvärme i Höganäs centralort. Fjärrvärmen produceras med restenergi från industriprocesserna hos Höganäs AB.

Höganäs Energi Handel AB startar egen elförsäljning

År 2014 startar det egna elhandelsbolaget Höganäs Energi Handel AB att sälja el och Kullabygdens invånare kan återigen teckna elavtal med sitt lokala energibolag.

En fiberresa som tog 23 år

Fiberutbyggnaden i Höganäs kommun har varit en relativt lång resa, hela 23 år. Redan 1996 drogs den allra första fiberledningen i Höganäs kommun, då mellan Stadshuset och biblioteket. Därefter kopplades kommunens skolor upp till fiber. I början av år 2005 fick det första villaområdet i Viken fiber och sedan var det relativt lugnt fram till den stora utbyggnaden av fibernätet startade i Mölle år 2014. Året därpå tog Höganäs kommun i sin bredbandsstrategi beslutet att alla i kommunen skulle få tillgång till fiber. Sedan dess har Höganäs Energi grävt fibernät på hela Kullahalvön, ett arbete som avslutade i september 2019 då Kullens fyr kopplades in som sista fastighet.

Nya tjänster och energilösningar introduceras

Efterfrågan efter tjänster och energilösningar ökar och elektrifieringen i samhället påverkar också Höganäs Energi. Under 2019 monterar vi publika elbilsladdare runt om på Kullahalvön och under 2021 börjar Höganäs Energi Handel AB att sälja solceller och batterier till både privatpersoner och företag.

Skenande elpriser och hot om ransonering av el i samhället gör att tjänster som energirådgivning och styrning av värmepumpar lanseras under 2022. Samma år introducerar också Höganäs Energi en egen internettjänst till privatpersoner som är fiberkund hos oss. 

Höganäs Energi delas upp i fyra bolag

Från den 1 januari 2024 består Höganäs Energi utav fyra bolag. Bakgrunden är det europeiska reformpaketet Ren Energi, som bland annat fastslår att elnätsföretag endast får ägna sig åt elnätsverksamhet. Elnät skiljs ut som ett eget dotterbolag, Höganäs Energi Elnät AB. Fiber- och fjärrvärmeverksamheten stannar i moderbolaget Höganäs Energi AB. Elhandel och energitjänster är kvar i dotterbolaget Höganäs Energi Handel AB, medans all övrig verksamhet och personal flyttas till det nya dotterbolaget Höganäs Energi Support AB.

Vid frågor kontakta oss på: kundservice.el@hoganas.se Senast uppdaterad: