Hållbarhet för Kullabygden

Höganäs Energi vill bidra med hållbarhet för Kullabygden och hållbarhet för oss handlar både om miljö, ekonomi och samhället. Genom alla de produkter och tjänster som vi levererar, samt på det sättet vi bedriver vår verksamhet, vill vi bidra till hållbarhet för Kullabygden.

Miljömässig hållbarhet

Höganäs Energi värnar om vår miljö och vår energiproduktion ska återspegla det.

 

hållbar Fjärrvärme

Sedan fjärrvärme introducerades i Höganäs 2005 har miljön förbättrats avsevärt genom att koldioxidutsläppen minskat med ca 12 000 ton per år.

 

Höganäs Energi levererar fjärrvärme till 86 villor och 151 flerfamiljsbostäder i Höganäs centrum. Fjärrvärmen produceras med restenergi från Höganäs AB.

 

Fjärrvärmen till Höganäs centralort produceras med upp till 90 % av restenergi från industriprocesserna hos Höganäs AB. Höganäs AB tillverkar järn- och metallpulver. Råvarorna järnmalm och återvunnet skrot värms i produktionen upp till mellan 800 och 1000 grader i stora ugnar. I processen uppstår restenergi i form av heta rökgaser och upphettat kylvatten. I stället för att restenergin går rakt ut i luften, utnyttjas denna restenergi i fjärrvärmenätet. Om restenergin inte räcker till, sker så kallad spetseldning (tillskottsuppvärmning) i vår panncentral med hjälp av bio-olja eller gas. Invånare som väljer fjärrvärme bidrar på så sätt till miljömässig hållbarhet.

 

HÅLLBAR Elhandel

Höganäs Energi Handel köper ursprungsgarantier för el och på så vis garanterar vi för att det produceras el från förnyelsebara källor som sol-, vind-, vatten- och biokraft. Det skapar miljömässig hållbarhet.

 

HÅLLBARa Solceller

Genom att vi erbjuder solceller till invånarna i Kullabygden får kunderna möjlighet att själva producera el från en förnybar energikälla. Detta gör att vi tillsammans skapar hållbarhet för Kullabygden.

Ekonomisk hållbarhet

Höganäs Energi ägs av Höganäs kommun och alla affärer som vi gör, antingen det är med privatpersoner eller företag, ska vara ekonomisk hållbara. Med det menas att de ska generera intäkter till kommunen, samtidigt som de inte ska vara överprisade.

 

Höganäs Energi vill att det ska vara ekonomiskt lönsamt att handla med sitt lokala energibolag, och ett exempel är ersättning för produktion av el från solcellsanläggningar. Solcellsägare som säljer sin överproduktion av el till Höganäs Energi Handel kallas mikroproducenter och får ersättning för detta. Solcellsägare som köper sin solcellsanläggning från Höganäs Energi får en högre ersättning för sin överproduktion än ägare som har köpt sin anläggning från en annan leverantör.

 

Ett annat exempel är fjärrvärmepriserna. Har man möjlighet att koppla upp sig till fjärrvärmenätet så är priset per kilowattimme för fjärrvärme traditionellt lägre än priset för direktverkande el, och detta kommer kunderna tillgodo.

Samhällsmässig hållbarhet

Höganäs Energi vill bidra till att Kullabygden är tryggt och trivsamt. Vi tror att genom att vara verksam i vårt lokalsamhälle på ett positivt sätt, ger det ringar på vattnet. Vi sponsrar bland annat olika föreningar i Kullabygden, vi tar emot studiebesök och håller föredrag för skolklasser, och vi arrangerar också olika evenemang om viktiga och aktuella samhällsfrågor rörande vår verksamhet.

 

Kunder som använder fjärrvärme i stället för el, eller som producerar egen el med hjälp av solceller, minskar både totalbelastningen på elnätet samt att deras behov för att köpa el reduceras. Det sista betyder att elen som Höganäs Energi Handel säljer, och som är producerad från förnybara energikällor, i stället kan användas av någon annan. De så kallade eleffekttopparna, dvs. när många behöver använda elnätet samtidigt, reduceras också när kunder väljer andra energikällor till sin elproduktion. Kullabygden växer, och med det så ökar också behovet för el för både privatpersoner och företag. Ju flera som använder fjärrvärme eller solceller, ju flera är det som kan få täckt sina elbehov i kommunen.